Diskusné fórum mesta Vráble

Diskusné fórum mesta Vráble (http://forum.vrable.sk/index.php)
-   Interpelácie (http://forum.vrable.sk/forumdisplay.php?f=17)
-   -   náhradná výsadba (http://forum.vrable.sk/showthread.php?t=313)

juro.andrla 19-05-2014 07:26

náhradná výsadba
 
OŽPaV MsÚ v novinách Naše Vráble k výrubu stromov na Kostolnej ulici nariadilo výsadbu 15 ks ihličnatých alebo listnatých stromov v areáli kostolného parku. Druh drevín, výška ani obvod nie sú stanovené.
Otázka je, či je primerané, aby verejná zeleň bola nahradená výsadbou na súkromnom pozemku RKC. Prečo OŽPaV nenariadilo v povolení na výrub náhradu konkrétnymi druhmi s konkrétnou veľkosťou na verejných plochách? "Park" okolo kostola je už dnes prehustený.
Zákon 543/2002 nariaďuje obciam viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. Žiadam, aby táto evidencia bola zverejnená buď na tejto stránke, alebo v novinách Naše Vráble.
543/2002
§ 48
Náhradná výsadba

(1) Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

(2) Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku.

(3) Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi.


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 18:43.

Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..