View Single Post
Starý 29-07-2021, 14:58   #1
Marian
Junior Member
 
Registrovaný od: Jun 2019
Príspevky: 5
Počiatočné Nesúlad uznesenia mestského zastupitežstva a zmluvy o nájme.

Dobrý deň, rád by som poukázal na nesúlad uznesenia mestského zastupitežstva č. 191/2020 a zmluvy o nájme nehnutežnosti, uzatvorenej medzi Mestom Vráble a spoločnosou Vion - INVEST, s.r.o.

Uznesením č. 191/2020 zo dňa 24.06.2020 Mestské zastupitežstvo schválilo prenájom časti pozemku parc. č. 43/1 na účely výstavby inžinierskych sietí pre bytové domy na parc. č. 43/114, 43/115, 43/116, 43/117, k.ú. Vráble, a to po dobu ich výstavby spoločnosti Vion INVEST, s. r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, IČO: 47 468 416 za sumu 1 euro/rok.

Na základe uvedeného uznesenia bola dňa 22.07.2020 podpísaná nájomná zmluva č. 348/2020. V tejto nájomnej zmluve sa už ale ako účel zmluvy neuvádza iba "výstavba inžinierskych sietí", tak ako to bolo schválené uznesením mestského zastupitežstva, ale účel sa rozšíril aj na "aktivity súvisiace s výstavbou bytových domov." (čl. II, ods. 2 zmluvy).

Zaujímalo by ma preto, či sa kompetentným (a tiež hlavnému kontrolórovi) zdá v poriadku uzatvára zmluvy v rozpore so schválenými uzneseniami mestského zastupitežstva, a či sa im zdá primeraná suma nájomného vo výške 1 Euro/ rok pre súkromnú obchodnú spoločnos na účely vykonávania ich obchodných aktivít?

Podža § 20 VZN č. 19/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta je "mesto povinné prenecháva majetok mesta do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnatežné veci, s výnimkou ustanovenou zákonom o majetku obcí alebo týmto VZN. Sadzby obvyklého nájomného mesto určuje v § 23 a 24 tohto VZN."

§ 23 tohto VZN, písm.e) uvádza, že obvyklé nájomné za pozemky je stanovené vo výške 0,15 eur/m2 ročne pri pozemku, určenom na výstavbu stavieb na bývanie alebo občiansku vybavenos. Pri rozlohe prenajatého pozemku o výmere 56784 m2 to vychádza na 8.517,60 EUR ročne.

Z akého dôvodu sa v tomto konkrétnom prípade neuplatňuje predmetné VZN?
Marian je offline   Odpoveda s citovaním