View Single Post
Starý 03-08-2021, 15:38   #2
čokyna
Member
 
Registrovaný od: Apr 2011
Príspevky: 84
Počiatočné Nesúlad uznesenia mestského zastupiteľstva a zmluvy o nájme - ODPOVEĎ

Vážený pán Marian,

uzatvorená nájomná zmluva č. 348/2020 je v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 191/2020. Všetky relevantné skutočnosti boli uvedené v dôvodovej správe k bodu programu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch konaného dňa 24. 6. 2020, ktorej prílohou bol tiež návrh nájomnej zmluvy a situácia z projektovej dokumentácie.

Pre vysvetlenie ďalej uvádzam, že:
  1. Nájomná zmluva bola uzatvorená len na účely preukázania dočasného vzťahu spoločnosti ViOn INVEST, s r. o. k pozemkom mesta (časť p. č. 43/1) k pripravovaným stavebným povoleniam, na ktorých vybuduje inžinierske siete k bytovým domom na p. č. 43/114, 43/115, 43/116, 43/117 (aktivity súvisiace s výstavbou bytových domov).

  2. Nájomná zmluva neoprávňuje spoločnosť ViOn INVEST, s r. o. na budovanie ďalších bytových domov na pozemkoch mesta. Tieto si spoločnosť buduje na horeuvedených pozemkoch p. č. 43/114,115,116,117, ktoré sú v jej vlastníctve.

    Nájomná zmluva rieši len výstavbu inžinierskych sieti k bytovým domom, pričom ako je uvedené v čl. 4 zmluvy táto nenahrádza súhlas prenajímateľa s povolením výstavby a kolaudáciou inžinierskych sietí na pozemku, ktorý je predmetom nájmu, ktoré inžinierske siete bude nájomca budovať v súvislosti s realizáciou výstavby bytových domov na pozemkoch a parc. č. 43/114, 115, 116, 117 v k. ú. Vráble. Nájomná zmluva neoprávňuje Nájomcu rozhodnúť samostatne o umiestnení inžinierskych sietí k týmto bytovým domom na pozemku, ktorý je predmetom nájmu. Nájomca je oprávnený umiestniť inžinierske siete k týmto bytovým domom, t.j. určiť konkrétne miesto ich výstavby a konkrétne miesto ich uloženia a vedenia na pozemku, ktorý je predmetom nájmu, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, a to konkrétne Oddelenia podnikateľských činností a správy majetku mesta Mestského úradu Vráble a Oddelenia životného prostredia a výstavby Mestského úradu Vráble. Udelenie tohto písomného súhlasu Prenajímateľa je nevyhnutné na povolenie výstavby a kolaudáciu inžinierskych sietí k týmto bytovým domom príslušným stavebným úradom.

  3. Nájomná zmluva bola uzatvorená ako prípad hodný osobitného zreteľa za symbolické nájomné 1 eur/ rok po dobu výstavby inžinierskych sietí v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a §22 VZN mesta Vráble č. 15/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta z dôvodov uvedených v dôvodovej správe, pričom kompetentné rozhodovať o nakladaní s nehnuteľnosťami ako o prípadoch hodných osobitného zreteľa je mestské zastupiteľstvo, schválenie je podmienené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Na záver doplním, že materiály k bodu programu zastupiteľstva (dôvodová správa a prílohy - návrh nájomnej zmluvy, situácia z PD) boli zverejnené na webe mesta 3. 6. 2020 teda 21 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva t. j. nad rámec lehoty 15 dní, ktorú ustanovuje vyššie spomenutý zákon a VZN mesta Vráble. Materiál bol prerokovaný a odporučený na schválenie komisiou finančnou a podnikateľskou a uznesenie bolo schválené jednohlasne všetkými dvanástimi prítomnými poslancami mestského zastupiteľstva (viď zápisnicu).

Odpoveď vypracoval: Mgr. Richard Galambiovský, vedúci OPČaSMM MsÚ Vráble
čokyna je offline   Odpovedať s citovaním