View Single Post
Starý 10-09-2019, 10:07   #2
Viktor Németh, MsÚ Vráble
Member
 
Registrovaný od: Jul 2018
Príspevky: 59
Počiatočné stanovenie predajnej ceny - odpoveď

Dobrý deň,

v roku 2018 sa predával pozemok Západoslovenskej distribučnej, a. s. (ďalej len ZD) na základe ich žiadosti o vysporiadanie pozemku, na ktorom je umiestnená trafostanica. Máme za to, že nimi ponúknutá cena za pozemok 50 €/m2, na ktorom je umiestnené elektroenergetické zariadenie je pre mesto ekonomicky výhodná.

Otázka predaja pozemku zhodou okolností tiež pre zariadenie trafostanice, ktorá bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva
23. 9. 2019 je však v úplne inej polohe. Ide o vyvolanú investíciu k pôvodnej stavbe vo verejnom záujme „Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa“. V rámci tejto investičnej akcie bola vyvolaná potreba prekládky vzdušného vedenia vysokonapäťového kábla a trafostanice, ktorá je riešená Zmluvou o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, kde mesto vystupuje ako žiadateľ. Náklady spojené s realizáciou prekládky podľa zmluvy znáša mesto vo výške necelých 18 %, ale reálne sú kryté príspevkami firiem pôsobiacich v priemyselnom parku, ktoré na základe zmlúv finančne participujú na tejto akcii. Zmluva o prekládke aj vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ukladá mestu zabezpečiť bezodplatný prevod časti pozemku, na ktorom bude stáť trafostanica v prospech ZD. Konečný návrh sumy za prevod pozemku bol zo strany ZD 100 €, nakoľko mesto zo zákona nemôže uskutočňovať bezodplatné prevody nehnuteľného majetku.

Vo veci ceny pozemku nad Dyčianskymi vinohradmi len toľko, že cena 1 €/m2 je cena zodpovedajúca cenám ornej pôdy v danej lokalite (od 0,50 do 0,80 €/m2), a tým, že to pôjde formou súťaže dospejeme k trhovej cene.

Mesto nemá stanovenú smernicu na určovanie ceny pozemkov, ale v prípade potreby to rieši vypracovaním znaleckého posudku.

V prípadoch realizácie predaja formou súťaže sa v konečnom dôsledku vysúťaží trhová cena a v prípadoch osobitného zreteľa sú v cene zohľadnené skutočnosti takéhoto spôsobu predaja v súlade so zákonom o majetku obcí č. 138/1990 Zb. v platnom znení.

Odpoveď vypracoval: Imrich Vojtek, vedúci OPČaSMM MsÚ Vráble
Viktor Németh, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním