View Single Post
Starý 22-05-2019, 08:59   #2
Viktor Németh, MsÚ Vráble
Member
 
Registrovaný od: Jul 2018
Príspevky: 59
Počiatočné Výdaj nálepiek na označenie TKO - odpoveď

Pekný deň,

na úvod mi dovoľte vysvetliť, prečo sa mesto rozhodlo pristúpiť k zavedeniu nálepiek na označenie nádob tuhého komunálneho odpadu (ďalej len TKO). Odpadové hospodárstvo je jednou z oblastí v pôsobení samosprávy, ktorá sa v súčasnosti dynamicky mení. Legislatívne zmeny nás prinútili pristúpiť k navýšeniu poplatku za TKO na rok 2019. Okrem toho sa zaviedol zber biologicky rozložiteľného odpadu od tohto kalendárneho roku, v rámci ktorého bola do každého rodinného domu poskytnutá zberná nádoba na tento druh odpadu v objeme 240 l. Z tohto dôvodu tiež očakávame úbytok množstva v zmesovom komunálnom odpade, keďže máme vedomosť, že aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v minulosti končil v nádobách na zmesový odpad. Zo zákona o odpadoch vyplýva, že mesto nesmie túto službu dotovať. Aj z týchto dôvodov došlo k navýšeniu spomínaného poplatku.

Aj na základe navýšenia poplatku TKO, je našim dlhodobým cieľom pracovať na odstraňovaní určitých deformácií, ktoré sa pri zbere vyskytujú. Jednou z nich bol jav, kedy niektorí občania produkujú neprimerane veľa zmesového komunálneho odpadu. Prijatím tohto opatrenia teda chceme dospieť k efektívnejšiemu triedeniu odpadu v jednotlivých domácnostiach. Zároveň chceme zabrániť tomu, aby niektorí občania pravidelne vykladali viacero kuka nádob. Počet nádob pre domácnosti definuje VZN mesta Vráble č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vráble na základe poznatkov z iných miest, kde tento systém funguje dlhodobo.

Je dôležité si uvedomiť, že výška poplatku za TKO priamoúmerne súvisí s mierou triedenia odpadu v meste. Preto treba mať na zreteli, že triedenie odpadu má aj ekonomický dosah na obyvateľov mesta. Pri zachovaní súčasnej úrovne vytriedenia odpadu bude zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku každoročne výrazne narastať.

Mesto ponúka svojim občanom okrem možnosti vynesenia odpadu na zberný dvor, ktorý je mimochodom využívaný vo významnej miere, aj možnosť jarného a jesenného zberu objemného odpadu v lokalite rodinných domov a raz ročne majú túto možnosť obyvatelia sídlisk.

Ako som vyššie uviedla, odpadové hospodárstvo predstavuje dynamický proces, v rámci ktorého neustále analyzujeme situáciu, skúšame nové technické možnosti a snažíme sa reagovať na deformácie, ktoré sa v našom systéme vyskytujú. Preto Vás prosím o trpezlivosť pri zavádzaní nového systému. V prípade, že sa vyskytnú nedostatky tohto systému, budeme ich opäť analyzovať a postupne ich odstraňovať.

Odpoveď vypracovala: Ing. Soňa Červená, prednostka MsÚ Vráble
Viktor Németh, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním