View Single Post
Starý 23-06-2020, 08:06   #4
Eva Repková, MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Jan 2020
Príspevky: 25
Počiatočné

Dobrý deň, pán Németh,
posielame Vám 2. časť odpovede Ing. Tibora Tótha, primátora mesta, na Váš diskusný príspevok z dňa 11. 6. 2020 doplnenú o informácie, ktoré ste požadovali k bodu 3. a 5. Vášho príspevku z dňa 21. 6. 2020.

K úveru:
„Pisateľovi pripomína nakladanie s rezervným fondom „trhací kalendár“, ktorým sa plátajú diery v rozpočte.
Hneď na začiatku je potrebné povedať, že rezervný fond nie je nejaký „dar z nebies“, ale sa tvorí zo zostatku hospodárenia a svedčí o dobrom nakladaní a uvážlivom míňaní verejných zdrojov.
Na každé použitie rezervného fondu je potrebné uznesenie mestského zastupiteľstva a ja uvediem niekoľko príkladov jeho použitia:

Rok 2015
− 8 543 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu Archívu vín,
− 8 902,53 € na kofinancovanie projektu „Komplexná rekonštrukcia budovy MŠ Horný Ohaj – Vráble SO 01 Krov a strecha, Komplexná rekonštrukcia budovy MŠ Horný Ohaj – Vráble SO 02 Zateplenie objektu“ (získaná dotácia z Envirofondu 142 000 €),
− 11 000 € MŠ Hlavná − plynové kotle,
− 21 000 € MŠ Hlavná − rekonštrukcia strechy,
− 27 750 € MŠ H. Ohaj − rekonštrukcia strechy.
Rok 2016
− 8 000 € na vybudovanie chodníka v objekte cintorína vo Vrábľoch,
− 4 200 € na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ Levická ul. 903 (realizácia diela v hodnote 60 000 €, z toho dotácia 40 000 €),
− 7 895 € na kofinancovanie výdavkov na kanalizáciu v m. č. Dyčka (dotácia z Envirofondu 150 000 €),
− 11 700 € na financovanie výdavkov na zhotovenie kanalizačnej prípojky k MŠ Horný Ohaj, vrátane projektovej dokumentácie,
− 20 000 € na kofinancovanie výdavkov na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ Levická (celková hodnota diela 60 000),
− 35 000 € na dobudovanie kanalizácie v časti Dyčka,
− 15 800 € na financovanie rekonštrukcie šatní a sprchovacích priestorov v športovej hale T18,
− 13 600 € na zakúpenie budovy bývalého daňového úradu a priľahlého pozemku (mesto získalo za 1/10 ceny majetok v účtovnej hodnote 136 000 €).
Rok 2017
− 8 500 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie výťahu v budove mestského úradu,
− 6 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity materskej školy v ZŠ s MŠ Viliama Záborského (získaná dotácia na realizáciu diela 127 000 €),
− 6 300 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie prírodovednej učebne v ZŠ s MŠ Viliama Záborského (získaná dotácia na realizáciu diela 136 000 €),
− 77 004 € na financovanie výdavkov na prestrešenie priestoru medzi domom smútku a kaplnkou v časti Dyčka, stavebné úpravy domu smútku, rozvody vody, rozvody kanalizácie a vybudovanie studne,
− 39 760 €, z toho na kofinancovanie výdavkov na obstaranie zberného vozidla komunálneho odpadu v rámci projektu „Zlepšenie technickej infraštruktúry pre zvoz odpadov – Vráble“ 10 600 € a doplatok 29 160 € k dotácii z Envirofondu (vysúťažená cena 239 760 €),
− 20 000 € na úhradu výdavkov na rekonštrukciu priestorov okolo Domu ľudových tradícií v časti Horný Ohaj – zámková dlažba, zeleň, odvodnenie,
− 40 000 € na vybudovanie šatní na ihrisku Dyčka (navýšenie rozpočtovej položky),
− 100 000 € na úhradu výdavkov na výstavbu Tartanovej atletickej dráhy v areáli ZŠ Levická ul.,
− 7 500 € na úhradu výdavkov na kofinancovanie projektu revitalizácie vnútroblokového priestoru na sídlisku Žitava č. 1400 – č. 1401 (detské ihrisko, zeleň, chodníky) – schválená dotácia 141 000 €,
− 6 400 € na obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska na Sídl. Žitava,
− 7 300 € na obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie jednosmernej cesty v priemyselnom parku pozdĺž odvodňovacieho rigolu smerom k Staničnej ul.,
− 21 800 € na obstaranie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu na vybudovanie cyklotrasy – etapa č. 1 – 5 (získaná dotácia 706 000 €),
− 10 050 € na rekonštrukciu mestskej športovej haly T18,
− 15 000 € na výkup pozemkov na sídlisku Žitava – pre výstavbu parkoviska pri BD 1400,
− 7 000 € na financovanie výdavkov na vybudovanie výbehu pre psov,
− 10 000 € na financovanie výdavkov na výstavbu komunikácie v Hornom Ohaji – časť Konopnej ulice pri Csemadoku a Jednote,
− 37 000 € na vybudovanie infraštruktúry – výstavba 24 b. j. Sídl. Žitava – parkoviská,
− 20 000 € na úhradu výdavkov na rekonštrukciu strechy telocvične pri ZŠ s MŠ Lúky,
− 13 000 € na úhradu výdavkov na rekonštrukciu podlahy telocvične pri ZŠ s MŠ Lúky,
− 47 151 € na rekonštrukciu budovy MsÚ – kofinancovanie (získaná dotácia 898 000 €),
− 6 929 € na vybudovanie prírodovednej učebne v ZŠ s MŠ Záborského – kofinancovanie (získaná dotácia na realizáciu diela 134 000 €),
− 6 792 € na rozšírenie kapacity materskej školy v ZŠ s MŠ Záborského (projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ V. Záborského“) – kofinancovanie (získaná dotácia na realizáciu diela 127 000 €),
− 26 750 € na vybudovanie parkoviska na Sídl. Žitava.
Rok 2018
− 5 680 € PD na parkovisko pri Poliklinike Moravská ul.,
− 10 400 € rekonštrukcia Čerešňového námestia – zeleň,
− 12 000 € asfaltová komunikácia – nová Kostolná ul.,
− 7 000 € tribúna – ihrisko Horný Ohaj – kofinancovanie k dotácii SFZ (získaná dotácia 15 000 €),
− 4 000 € rekonštrukcia MsÚ – signálno-bezpečnostná technika,
− 11 000 € rekonštrukcia MsÚ – štruktúrovaná kabeláž,
− 34 500 € rekonštrukcia MsÚ – zásuvková kabeláž,
− 16 700 € rekonštrukcia MsÚ – podhľady,
− 82 000 € chodník Štúrova ulica – pravá strana.
Rok 2019
− 14 574 € na obstaranie PD na cyklotrasu − premostenie Žitavy,
− 9 300 € na úhradu nákladov na vybavenie kuchyne po rekonštrukcii KD Horný Ohaj,
− 13 700 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu vstupného priestoru k bočnému vchodu − KD Horný Ohaj,
− 5 000 € na zakúpenie trávneho traktora (pre potreby ihriska na Dyčke),
− 12 000 € na úhradu nákladov na obstaranie závlahového systému na ihrisku v časti Dyčka,
− 17 000 € na úhradu nákladov na obstaranie závlahového systému na štadióne vo Vrábľoch,
− 7 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu T18 − vybudovanie novej šatne a jej vybavenie,
− 7 600 € na obstaranie nového auta pre MsP,
− 26 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu ZŠ Levická – havarijný stav okien,
− 35 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu strechy na budove Society,
− 50 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu strechy na budove Župného domu,
− 37 000 € na realizáciu výstavby verejného osvetlenia ul. Žitavská a ul. Kostolná,
− 15 000 € na prekládku NN vedenia vzdušného do zeme (vynútené činnosti v súvislosti s budovaním garáže pre hasičskú techniku).
Rok 2020
− 18 000 € na odstránenie závad z protipožiarnej kontroly budovy MsÚ,
− 9 000 € na obstaranie kamerového systému (3 kamery a nahrávacie zariadenie),
− 5 000 € na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Levická,
− 26 500 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu vzduchotechniky v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Záborského,
− 35 000 € na obstaranie kontajnerov na bývanie – Dyčka 15,Eva
− 5 000 € na kofinancovanie nákladov na výmenu okien v budove MŠ Lúky (získaná dotácia 65 000 €).

Z uvedených príkladov môžeme vidieť, že používanie rezervného fondu bolo vždy účelné a prostriedky často slúžili na spolufinancovanie projektov rozhodujúceho významu pre mesto Vráble.
Obstaranie PD Smart City a zmena ÚP – Fidvár by mohli byť financované z prostriedkov rezervného fondu, avšak v tomto roku z neho plánujeme vykryť výpadok podielových daní.“
K 1. 6. 2020 bolo na účte rezervného fondu 193 327,71 €.

K spoločenskej situácii:
„Mesto si chce udržať investičný štandard, ktorý tu funguje už dlhé roky, a chceme realizovať investičné akcie v prospech občanov nášho mesta. V roku 2020 už bola ukončená výstavba garáží pri hasičskej zbrojnici na Dyčke a príjazdová cesta k nim, realizované osvetlenie priechodov pre chodcov, výmena osvetlenia za LED svietidlá a podhľady v mestskej knižnici.
V štádiu rozpracovanosti je prírodovedná učebňa na ZŠ V. Záborského, kontajnerové bývanie pre neprispôsobivých, rekonštrukcia strechy v kine Tatra, výmena okien v MŠ Lúky.
Naplánované sú i Vami spomínané investičné akcie − multifunkčná športová plocha, prekládka VN napätia, vybudovanie parkoviska na Sídl. Žitava.
Aj napriek výpadku podielových daní si mesto môže dovoliť úver, pretože je vo vynikajúcej finančnej kondícii, ktorá je výsledkom dobrého hospodárenia za dlhé uplynulé obdobia.
Možnosť prijatia úveru, posúdenie prípadných rizík bolo prezentované na finančnej komisii aj na neformálnych stretnutiach s poslancami. Finančnou komisiou bolo schválené prijatie úveru 7 : 2, boli prítomní všetci 9 členovia.
Máme pripravený aj kritický variant, ktorý je veľmi nepravdepodobný, ale aj v prípade každoročného poklesu podielových daní o 300 000 eur je mesto Vráble schopné bez akýchkoľvek problémov v nasledujúcich rokoch úver splácať.
Chceme zachovať vysoký investičný štandard, ktorý je predpokladom ďalšieho rozvoja mesta.“

K absencii systematického (koncepčného) uvažovania:
„Mesto má na základe dobrého hospodárenia z minulých období určite na to, aby v blízkej dobe realizovalo aj investície, ktoré boli pisateľom menované.
Bolo by však nezodpovedné nereagovať na „príležitostné výzvy“, a tým odmietnuť získať do majetku mesta niekoľko stotisícové investície za časť ich nákladov.
Ak budú zverejnené výzvy z eurofondov, kde bude 5-percentné kofinancovanie, pôjdeme aj do týchto výziev, nech sú už z ktorejkoľvek inej oblasti.“
Eva Repková, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním