Diskusné fórum mesta Vráble  

Naspäť   Diskusné fórum mesta Vráble > Mesto > Životné prostredie a poriadok v meste

Odpovedať
 
Práca s témou Zobrazenie tém
Starý 28-03-2014, 07:26   #1
juro.andrla
Junior Member
 
Registrovaný od: Sep 2010
Príspevky: 27
Počiatočné likvidovanie veľkej zelene

Včera 27.3.2014 začali odstraňovať veľké stromy za farou. Zaujímalo by ma, či mesto plánuje nahradiť tieto stromy novými ( ale ozajstnými stromami, nie napodobeninami stromov ako sú napr. okolo parkoviska pri MsÚ).Za posledných 5 rokov sme prišli o naozaj veľké množstvo veľkej zelene.
Stromy pred Styxom ( vyrúbané bez náhrady), stromy pri bývalej detskej poliklinike (vyrúbané bez náhrady), odstránenie zelene a nahradenie „slávnym“ „Čerešňovým“ námestím. Znepokojujúce je tiež odstraňovanie veľkých stromov salámovou metódou na Hlavnej ulici, tiež bez náhrady. Doporučujem prejsť sa v horúcom letnom dni po Hlavnej ulici a po Čerešňovom námestí, aby si to ľudia vedeli porovnať, kde je príjemnejšie.
Pri posledných komunálnych voľbách mal súčasný primátor v letáku aj zmienku o budovaní zeleného mesta. Realita je ale na hony vzdialená jeho sľubu.
Oslovujem týmto aj mestských poslancov ( ale pošlem im aj mail, pretože pochybujem, že sem chodia čítať príspevky občanov – česť výnimkám), aby interpelovali na zasadnutí otázku rozvoja zelene v obci ( myslím tým ale veľkú zeleň, nie kadejaké 1/2 metra vysoké kríky a 2 metre „vysoké“ stromy).
juro.andrla je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 28-03-2014, 16:26   #2
Marian Libiak
Senior Member
 
Registrovaný od: Mar 2010
Príspevky: 154
Počiatočné

Určite sa pôjdem na to pozrieť...
Marian Libiak je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 29-03-2014, 00:37   #3
Pavel Uhrecký
Senior Member
 
Registrovaný od: Oct 2010
Príspevky: 267
Angry Ochrana - tvorba - starostlivosť

Len v krátkosti niekoľko informácii o zeleni v našom meste.
VZN - č. 10/2010 o starostlivosti o zeleň a správe zelene na území mesta Vráble. Uvedené VZN vymedzuje základné pojmy v starostlivosti o zeleň, určuje vzťahy právnických a fyzických osôb k zeleni a určuje pôsobnosť mesta na úseku správy zelene. § 6 odst. 2 citujem: Súčasťou smerného územného plánu mesta bude GENERÁLNY PLÁN ZELENE. Tento plán je zásadný a rozhodujúci právne záväzný dokument platný pre mesto pri tvorbe zelene, starostlivosti a tiež ochrane. Detailne konkretizuje jednotlivé činnosti § 16 ods.2 uvedeného VZN. Okrem toho určité limity hlavne pre ochranu zelene sú súčasťou VZN č.4/2009 o miestnom územnom systéme ekologickej stability mesta Vráble.
Podľa toho čo som uviedol by v meste malo byť všetko úplne jasné v otázkach zelene, kde by mohol nájsť každý občan odpoveď na otázky ktoré sú často témou diskusií aj tu. Poslanci by nemali žiadnu dilemu koľko finančných prostriedkov je potrebné schváliť v rozpočte mesta pre jej správu či ďalší rozvoj.
Žiaľ jasné nikto nič nemá a všetko je v tejto oblasti živelné lebo mesto žiadny GENERÁLNY PLÁN ZELENE spracovaný a schválený nemá na čo som už na tomto fóre poukázal. Veľmi ťažko sa potom dajú obhajovať niekedy aj nevyhnutné a potrebné zásahy do zelene v meste keď neexistuje žiadna koncepcia. Náhradná výsadba pri výrube stromov je len zadosťučinenie zákonu, ale nie je súčasťou plánovaného rozvoja zelene v meste. Park okolo kostola, ale aj Čerešňové námestie sú tiež do značnej miery touto skutočnosťou poznačené. A na záver ešte niečo aspoň pre mňa dôležité. Pri takých zásahoch do zelene v meste ako bol výrub stromov na H. Ohaji alebo aj teraz pri kostole by nemal byť problémom mesta, aby občanov informovalo vopred o postupe.
Pavel Uhrecký je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 30-03-2014, 14:01   #4
peterM
Senior Member
 
Registrovaný od: Mar 2010
Lokalita: vrable
Príspevky: 222
Počiatočné

Megalomanské výruby začali už pred pár rokmi na školskom dvore na Levickej ulici. Arogantným spôsobom vtedy vyrúbali všetko čo sa dalo speňažiť. Hlava nehlava padali zdravé stromy, drahé orechové drevo zmizlo bez stopy. Už vtedy ukázalo mesto aká arogancia moci tu vládne a dôkaz je aj v tom, že o výruboch nevedeli ani riaditeľky škôl, ktorých sa to priamo dotýkalo. Žiadna diskusia, dokonca ani žiadny projekt obnovy zelene, na ten priestor, v tom čase neexistoval. Rúbalo sa v posledný kalendárny deň, v ktorom to zákon umožňoval.
Ďalši mega výrub bol výrub vetrolamov popri potoku Žitava, na ktorý dalo mesto súhlas, respektíve nespravilo vôbec nič aby ten výrub zastavilo. Keď som už v tedy upozorňoval že ide o podvod, označil to bývalý prednosta úradu pán Jamrich za nezmysel. Keď mala firma začať náhradnú výsadbu zrazu zmizla a mesto dodnes neoboznámilo obyvateľov čo v tejto veci urobili. Kryjú trestnú činnosť a naťahovaním času dosiahnu len premlčanie trestného činu. Keď sa na výrub opýtal nejaký poslanec, informáciu nezverejnili, ale poslali ju len poslancom. Čo v tejto veci urobili poslanci? Nič.

Ďalší výrub veľkých stromov prebehol tento rok, ide o cestu na Dyčku. Na to stačila jediná žiadosť poslanca Prešinského. Všetky veľké topole sú už minulosť. Pritom išlo o dôležitý koridor migrácie vtákov, zapísany aj v MÚSES - Miestny územný systém ekologickej stability mesta. Zaoberal sa tým niekto, alebo sa tu len podporuje biznis z drevom na biomasu?

Ale aspoň jedna pozitívna informácia. Mesto už o výruboch informuje. Zákon síce platí roky a roky som na to upozorňoval, ale až nedávno to začali zverejňovať na elektronickej úradnej tabuli.

Je to dostatočné informovanie? Nedá sa urobiť viac? Máme predsa, z našich daní, platené mestské noviny, tak prečo tam priestor zaberaju fotky vyškereného primátora? Čo robí redakčná rada? Kedy začnú noviny informovať o dianí v meste?
peterM je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 08-04-2014, 13:10   #5
juro.andrla
Junior Member
 
Registrovaný od: Sep 2010
Príspevky: 27
Počiatočné

Juraj Andrla juraj.andrla@gmail.com

13:06 (pred 1 minútou)

komu: primator

Vážený pán primátor,

Nedávno boli na Kostolnej ulici vypílené stromy na základe požiadavky farského úradu - 1947/2014/ŽPaV/Še – bola to verejná zeleň, nie súkromný majetok.

Chcem Vás požiadať, aby ste zabezpečili zverejnenie odborného posudku o stave stromov, na základe ktorého bolo žiadosti vyhovené, na stránke mesta. Alebo to len tak hocikto požiada o likvidáciu verejnej zelene a bude mu vyhovené?

Tiež Vás žiadam, aby boli zverejnené ako príklad aj negatívne stanoviská oddelenia životného prostredia k výrubom stromov - pochybujem, že nejaké existujú.

S takýmto prístupom MsÚ môžeme očakávať, že vlastníci nehnuteľností na Hlavnej ulici tiež požiadajú o výrub stromov a bude im bez námietky vždy vyhovené.

Oznam na stránke mesta k správnym konaniam je podľa mňa zavádzajúci – podľa textu slúžia oznámenia len pre združenia s právnou subjektivitou, zákony 24/2006 aj novela 408/2011 ale majú iné znenia:

"§ 24
Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä
a) fyzická osoba podľa § 24a,
b) právnická osoba podľa § 24b alebo § 27,
c) občianska iniciatíva podľa § 25,
d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa § 26.".

§ 24a
(1) Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) postavenie účastníka konania.25)

(2) Ak najmenej 250 fyzických osôb podá zhodné písomné stanovisko podľa odseku 1, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa § 25; splnomocnencom občianskej iniciatívy je ten, ktorého písomné stanovisko bolo doručené ako prvé v poradí.
"§ 27a
Zainteresovaná verejnosť uvedená v § 24 má právo
a) aktívnej účasti pri príprave a povoľovaní navrhovanej činnosti, a to v celom priebehu procesu posudzovania vplyvov až do vydania rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti vrátane podania písomného stanoviska podľa § 23 ods. 4, § 35 ods. 2 a 3,
b) účasti na následnom povoľovacom konaní pri splnení podmienok stanovených v § 24a až § 27,
c) na predloženie pripomienok podľa § 30 ods. 5,
d) účasti na konzultáciách a práva účasti na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti.".

S pozdravom,
Juraj Andrla
Kostolná ulica
juro.andrla je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 27-04-2014, 15:22   #6
juro.andrla
Junior Member
 
Registrovaný od: Sep 2010
Príspevky: 27
Počiatočné

Juraj Andrla <juraj.andrla@gmail.com>
15:13 (pred 2 minútami)

komu: klaudia.semela.
Dobrý deň pani Šemeláková,
prečítal som si Vašu reakciu v novinách Naše Vráble na výrub verejnej zelene na Kostolnej ulici.
Podľa mojej mienky je to len alibizmus bez akýchkoľvek odborných argumentov podporujúcich vydanie kladného rozhodnutia pre vyrúbanie zdravých stromov.
Ja mám na Kostolnej ulici trvalé bydlisko a nikdy po žiadnom veternom počasí som nezaregistroval podanie konárov z tohto času už zlikvidovaných stromov.
Popílené kmene ani konáre nemali žiadne Vami uvádzané trhliny, nevykazujú ani vnútorné poškodenia, ktoré by boli viditeľné teraz po vypílení. Orientačne som porátal letokruhy na pňoch, stromy mali cca 70 rokov. Farský plot nimi nie je nikde poškodený ( a to je minimálne tak starý ako ja - 48 r.).Podľa mňa ste sa na stromy ani na celkový stav ani neboli pozrieť ( pán primátor už vôbec nie). Stačilo, že páni farári požiadali o výrub, pán primátor to schválil a stromy šli dole. V novinách Naše Vráble ani neuvádzate kedy a akými drevinami budú zlikvidované stromy nahradené.Žiadam Vás o zverejnenie tejto informácie.
S pozdravom,
Juraj Andrla
Kostolná ulica

mimo e mail:
Zaujímavou skutočnosťou je , že stromy likvidovala a aj si odviezla firma z okresu Levice, z ktorého pochádza pán primátor a aj jeden z pánov farárov.
Kto vlastne profitoval z výrubu NAŠEJ zelene? My občania Vrábel sme to určite neboli.
juro.andrla je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať

Práca s témou
Zobrazenie tém

Pravidlá prispievania
Nemôžeš založiť nové vlákno
Nemôžeš odpovedať
Nemôžeš pridať prílohu
Nemôžeš upravovať tvoje odpovede

BB code is zapnutý
Smajlícizapnutý
[IMG] kód je zapnutý
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 01:59.


Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..