Diskusné fórum mesta Vráble  

Naspäť   Diskusné fórum mesta Vráble > Mesto > Diskusia o meste Vráble

Odpovedať
 
Práca s témou Zobrazenie tém
Starý 11-06-2020, 17:40   #1
Nemeth.V
Junior Member
 
Registrovaný od: Dec 2012
Príspevky: 9
Počiatočné Aký je názor občanov mesta Vráble na plánovaný investičný úver?

Dobrý deň,

dovoľujem si svojim príspevkom otvoriť tému, ktorú považujem za dôležitú a myslím si, že by sa mala intenzívnejšie komunikovať smerom k verejnosti. Ide o schválenie investičného úveru, o ktorom budú poslanci hlasovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (dňa 24.06.2020).

Zaujímal by ma názor občanov mesta na schválenie investičného úveru, prioritne na výstavbu multifunkčnej športovej plochy prostredníctvom úverových prostriedkov, resp. ďalších položiek. Ponúkam niekoľko informácií a apelujem na vecnú diskusiu.

Položky, ktoré sú predmetom plánovaného investičného úveru v celkovej výške 513.765 Eur:
1. Vybudovanie multifunkčnej športovej plochy (časť výdavkov) 300.000,- €
2. Vybudovanie parkoviska – Sídlisko Žitava (časť výdavkov) 116.000,- €
3. Obstaranie projektovej dokumentácie Smart City 14.765,- €
4. Vybudovanie prekládky vedenia VN – priem. park (časť výdavkov) 78.000,- €
5. Zmena územného plánu mesta - Fidvár (národná kultúrna pamiatka) 5.000,- €
Priblížim genézu jednotlivých položiek, v ktorých sa budem držať verejne dostupných informácií získaných prostredníctvom webstránky vrable.sk. Dopĺňam ich v závere o otázky, ktoré považujem za dôležité.

1. Multifunkčná športová plocha
V auguste minulého roka sa Slovenský zväz ľadového hokeja obrátil na všetky strediskové obce nad 3.000 obyvateľov s výzvou (zdroj) na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“. Financovanie bolo nastavené tak, že zväz zabezpečí výstavbu v hodnote 244.000 Eur bez DPH plus dodá určité príslušenstvo. Mestá a obce mali splácať po dobu 10 rokov sumu 5.000 Eur, plus prípravné investície a každoročné režijné náklady. Po uvedenej dobe sa mala MŠP stať majetkom mesta. Do výzvy sa zapojilo aj mesto Vráble.
Dnes sa už projekt posunul ďalej, prijali sa určité rozhodnutia (dôvodová správa) a zistilo sa, že mesto bude musieť znášať ešte viacero nákladov. Najväčšiu položku tvorí zastrešenie, s ktorým sa v úvode akoby nepočítalo, lenže je nevyhnuté pre zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy počas 4 mesiacov v roku (podmienka zo strany SZĽH). Práve z tohto dôvodu si chce mesto Vráble zobrať na túto investíciu úver 300.000 Eur a SZĽH sa bude podieľať približne rovnakou sumou na výstavbe a dodávke príslušenstva.
Otáznym zostáva, či je pripravené už finálne znenie spolupráce medzi SZLH a mestom Vráble, ktoré jasne pomenúva vzťah zúčastnených strán. Splátka 5.000 Eur po dobu 10 rokoch zostáva v platnosti azda naďalej? Aké je jej opodstatnenie? Je suma 300.000 Eur už finálna? Alebo je možné, že ani táto suma nebude dostatočná a bude potrebné hľadať ďalšie prostriedky? Myslím si, že pokiaľ nebude vyjasnená celková výška nákladov zo strany mesta, tak je tento krok unáhlený a nie je podložený na presných dátach.

2. Vybudovanie parkoviska na Sídl. Žitava
Tento príbeh má dlhú históriu, keďže v čase písania tohto príspevku ešte nie je zverejnený zámer, prečo sa pridala aj táto položka, upriamim pozornosť na fakt, že na tento účel si už mesto bralo úver v roku 2017 vo výške 55.000 Eur. Poznámka pod čiaru: sedliacky rozum mi hovorí, že táto časť úveru ešte nebola ani čerpaná (takmer dva a pol roka), okrem toho bolo schválené aj čerpanie z rezervného fondu vo výške 45.000 Eur na tento účel. Parkovisko dodnes nestojí z dôvodu komplikácií pri riešení majetkových vzťahov. Dnes tu máme sumu 116.000 Eur. Predpokladám, že pôjde o sumu, ktorá je potrebná už na komplet výstavbu parkoviska. Spolu je to 216.000 Eur. Moja otázka je veľmi jednoduchá: Má mesto pripravené všetky náležitosti k výstavbe parkoviska a vie garantovať, že sa reálne začne stavať ešte v tomto roku? Alebo ešte stále čakáme, kým sa podarí vysporiadať majetkové vzťahy? Aký je finálny počet parkovacích miest, ktoré vzniknú? Parkovanie na Sídlisku Žitava je dnes dovolím si tvrdiť, veľmi problematické. Preto nekritizujem túto investíciu, len sa zaujímam o jej pripravenosť, aby sme tieto prostriedky nečerpali opäť o dva roky.

3. Obstaranie projektovej dokumentácie Smart City 14.765,- €
Túto položku schvaľujem, aj keď nepoznám presné detaily projektu, ale to čo som z predložených dokumentov vyčítal je presne to, akým smerom by sa malo uberať moderné mesto. Mapovanie, dáta, smart riešenia. Za úvahu stojí, či takúto výšku prostriedkov nevieme použiť z Rezervného fondu?

4. Vybudovanie prekládky vedenia VN – priem. park (časť výdavkov) 78.000,- €
Táto položka ma prekvapila, pretože od úvodu bolo komunikované, že náklady na túto investíciu (celková výška investície je cca 155.000 Eur) budú znášať firmy v priemyselnom parku. Len sa investícia formálne uskutoční prostredníctvom mesta. Ak ma pamäť neklame, v období, keď sa táto položka dostala do rozpočtu (13.02.2019) o spolufinancovaní mesta nebola ani len zmienka. Aké okolnosti sa zmenili, ak dnes má mesto prispieť sumou 78.000 Eur?

5. Zmena územného plánu mesta - Fidvár (národná kultúrna pamiatka) 5.000,- €
Principiálne mi príde táto položka ako prilepená, len aby sa ušetrili iné zdroje. Nevidím najmenší dôvod prečo by položky 3. a 5. mali byť súčasťou úveru. Mohli byť použité prostriedky z Rezervného fondu.

ÚVER
Mesto Vráble v súčasnosti spláca 5 úverov (nie sú zarátené úvery zo ŠFRB, ktoré sa nezapočítavajú do úverového limitu). V roku 2020 sa mali splácať úvery (istiny + úroky) dokopy vo výške 350.000 Eur. V podstate ide o doposiaľ najväčšiu „investičnú akciu“ v roku 2020. Úverový limit a dlhová služba však umožňujú vziať si mestu Vráble aj ďalší úver celkovo vo výške cca 2-3 miliónov eur. (Pozn. úverový limit je niekde na úrovni 4 miliónov Eur, pričom aktuálne čerpané úvery sú spolu vo výške 1,5 mil. k roku 2019).
Ešte je tu možnosť čerpania prostriedkov z Rezervného fondu. Nakladanie s ním však niekedy pripomínalo trhací kalendár, ktorým sa plátali diery v rozpočte a preto v ňom nie je dostatočný objem financií. Dovolím si byť na tomto miestne tvrdší a napísať, že vďaka nekoncepčnému nakladaniu s rezervným fondom a jeho každoročným doslova rozpustením (použitím všetkých prostriedkov) je dnes na stole téma úveru. Aby som bol konkrétny, podľa môjho názoru sa čerpal rezervný fond aj na nie celkom významné investície – uvediem príklad z posledného zasadnutia, aby som podčiarkol absurdnosť niektorých položiek: skartovačka v hodnote 2.300 Eur. Takýchto drobností a nesystémových položiek by sa tam za posledných rokov našlo viacero.

SPOLOČENSKÁ SITUÁCIA
Mestá čelia výpadku príjmu podielových daní (mesto Vráble znižuje príjem o 95.000 Eur v návrhu novely rozpočtu – táto výška však zrejme nebude konečná), viacero zákonov v predošlých rokoch spôsobili nárast výdavkov samospráv. Už decembrový rozpočet sa v meste prijímal veľmi ťažko, bolo potrebné zvyšovať aj dane z nehnuteľností. Do toho prišla koronakríza, čo opäť spôsobí problémy s príjmami, mesto bude musieť ešte viac šetriť a obmedzovať svoje výdaje. Preto sa zadlžovať v tomto čase je síce jeden z možných scenárov, podľa môjho názoru na vymenované položky to však nie je nevyhnutné.

ABSENCIA SYSTEMATICKÉHO (KONCEPČNÉHO) UVAŽOVANIA
Pred voľbami v roku 2018 ani jeden z kandidátov, či subjektov nespomínal sľub ohľadom výstavby ľadovej plochy, resp. Multifunkčnej športovej plochy. Vo verejnom diskurze sa riešili témy ohľadom výstavby plavárne/kultúrneho domu. (Ekonomická situácia donútila nateraz upustiť od realizácie jedného z variantov pretože investícia sa hýbe vo výške cca 4 miliónov eur – tomuto rozumiem a osobne to aj schvaľujem). Témou však boli chodníky, cesty, stav mestských nehnuteľností, vzhľad Hlavnej ulice. Mestské zastupiteľstvo v tomto zložení prijalo dokument, resp. harmonogram opravy mestských budov. Vzalo na vedomie aj správu o stave ciest a chodníkov, ktoré občania prízvukujú na každom verejnom zhromaždení k rozpočtu. Napriek tomu je tu ochota upustiť od týchto dlhodobých cieľov a zadlžiť sa sumou 500.000 Eur. Priznávam sa, že som na športovej komisii minulý rok hlasoval za túto ľadovú plochu a vnímal som to ako rozšírenie možnosti športovania mládeže a skupiniek ľudí, ktorí chodia po okolitých mestách. Ale niečo dôležité sa medzičasom zmenilo – ekonomické pozadie projektu už nepredstavuje takú výhodnú ponuku a ekonomická situácia v spoločnosti a v našom meste je diametrálne odlišná. Je potrebné si uvedomiť, že ak sa poslanci rozhodnú schváliť prijatie tohto úveru, znamená to znížený objem peňazí v budúcnosti práve na riešenie systémových nedostatkov, ktoré občanov dlhodobo trápia. Koncepčné myslenie (dodržiavanie schválených rozhodnutí) a rozhodovanie sa na základe dát je podmienkou pre zdravý základ mesta do budúcnosti. Rozumiem, že prišla výzva, ktorá bola v úvodnej fáze lákavá, mesto by však malo mať svoju koncepciu a cieľ, ktorým sa chce uberať a v prípade priaznivej finančnej situácie môže uvažovať aj nad takýmito ponúknutými výzvami. Nesmie však stavať tieto príležitostné výzvy na piedestál svojho záujmu a zadlžovať sa kvôli nim. Na záver preto ponúkam zopár otázok:

Nechceme ako občania radšej kvalitnejšiu cestnú infraštruktúru?
Rekonštrukciu mestských budov, ktoré navštevujeme?
Premenu Hlavnej ulice, ktorá bude pýchou nášho mesta?

Ďakujem všetkým, ktorý sa do tejto témy zapoja a vyjadria svoj názor. Zároveň prosím poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch o zodpovedný prístup pri hlasovaní o schválení investičného úveru. Vopred vám ďakujem panie poslankyne, páni poslanci.

Mgr. Viktor Németh
Nemeth.V je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 19-06-2020, 15:23   #2
Eva Repková, MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Jan 2020
Príspevky: 25
Počiatočné

Vážený pán Németh,

predkladáme Vám odpovede a stanoviská k jednotlivým bodom Vášho diskusného príspevku.

1. K multifunkčnej športovej ploche uviedol Ing. Marian Libiak, zástupca primátora, nasledovné:

Hlavným cieľom predmetného projektu je vytvorenie primeraného a bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov. Takýmto bezpečným priestorom je v tomto projekte nenáročná multifunkčná športová plocha (ďalej len ako „multifunkčná plocha“) so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač, osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok (2ks) a sada mantinelov na ohraničenie ihriska.
Multifunkčné plochy majú byť inštalované v obciach so strediskovými základnými školami, budú nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období sa predpokladá využitie multifunkčnej plochy na prevádzkovanie iných, prevažne letných športov.
Multifunkčná plocha bude v prenájme obce za sumu 5 000 €/rok. Po uplynutí lehoty 10 rokov sa spolu s príslušným technickým vybavením (mantinely, chladiace zariadenie, rolba, športová výstroj a pod.) stáva majetkom obce bez ďalších poplatkov a záväzkov voči SZĽH.
Neskôr bol prostredníctvom SZĽH predložený osloveným obciam návrh na povinné prestrešenie MŠP financované predmetným záujemcom. Len obce, ktoré prejavili vôľu zastrešiť MŠP v priebehu dvoch rokov od vybudovania, boli schválené na vybudovanie ľadovej plochy.
Mesto Vráble prejavilo vôľu na zastrešenie MŠP z vlastných prostriedkov na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12. 12. 2019.
Tento krok by mal výrazne predĺžiť tzv. „zimnú prevádzku“ a mal by vytvoriť vhodné klimatické podmienky pre realizáciu letných športov – hala má konštrukčne zabezpečené prúdenie vzduchu, ktoré by malo ochladzovať vnútro o cca 10°C.
V prípade MŠP sa teda jedná o športovú plochu využiteľnú počas celého roku. MŠP bude mať svojho správcu, ktorý sa bude starať o dennú prevádzku.
Rozmery MŠP sú 40x20 m, z čoho je zrejmé, že sa jedná o plochu, hlavne ľadovú, určenú predovšetkým pre výcvik detí a mládeže v čase do cca 16.00 h v pracovných dňoch.
Po tejto dobe bude možné MŠP využívať na rekreačné športovania do cca 22.00 h.

Odpovede na otázky
− Vzťahy medzi mestom Vráble a SZĽH schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch na svojom 10. zasadnutí dňa 23. 9. 2019. Finálne znenie podmienok spolupráce bude vypracované po ukončení všetkých administratívnych úkonov – vyhotovenie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného rozhodnutia, stavebného povolenia atď.
− Splátka 5 000 €/rok je splátkou za prenájom a používanie zariadení a ďalších pomôcok po dobu 10 rokov. Vklad SZĽH do diela predstavuje 292 800 €.
− Suma 300 000 € je odborným odhadom na prestrešenie MŠP. Výslednú sumu bude možné vyčísliť až po verejnom obstarávaní na tzv. „vrchnú stavbu“, t. j. prestrešenie ľadovej plochy a súvisiace práce a potrebný materiál. Vo verejnom obstarávaní sa očakáva skôr zníženie finálnej ceny, a teda sa nepredpokladá, že by bolo potrebné zabezpečovať ďalšie finančné prostriedky na dostavbu a úplnú finalizáciu MŠP.


2. K vybudovaniu parkoviska na Sídl. Žitava sa vyjadril Dušan Bako, projektový špecialista OŽPaV MsÚ.

„Riešenie parkovacích miest na sídlisku Žitava je skutočne dlhý príbeh, počínajúci časom, keď nebolo možné schodné riešenie, až do fázy, keď sa nám zmenou ÚPD mesta Vráble otvorili možnosti. Táto cesta je schodná, avšak riešenie samotného problému v dnešných podmienkach je náročné.
Z finančného hľadiska potvrdzujem rozpočtované disponibilné zdroje vo výške 100 000 € (55 000 + 45 000 €). V navrhovanej novele rozpočtu mesta Vráble na rok 2020 sa pre tento účel uvažuje s čiastkou 116 000 €. Uvedená celková výška investičných prostriedkov vo výške 216 000 € by mala pokryť výstavbu parkoviska na sídlisku Žitava 1 − 9 s kapacitou 96 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá + plochy pre kontajnery na TKO. Uvažovaná cena diela je pred verejným obstarávaním, ktoré by malo byť ukončené najneskôr v mesiaci júl 2020.
Z hľadiska povoľovacích konaní v tomto termíne budú zabezpečené stavebné povolenia na všetky 3 stavebné objekty tohto investičného diela.
Z hľadiska majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pod parkoviskom má mesto vykúpených 99,9 % pozemkov. Zvyšné percentá zahŕňa dodatok k zmluve s neznámymi vlastníkmi, ktorý je na podpise na SPF v Bratislave. Samotné zmluvy vyplynuli z potreby vo svojom čase.
− Zmluva so známymi vlastníkmi podpísaná 28. 6. 2018, zavkladovaná.
− Zmluva s SPF za pozemky SR podpísaná 7. 8. 2018, zavkladovaná.
− Zmluva s Exe corp Logistic Levice podpísaná 13. 9. 2019, zavkladovaná.
− Zmluva s SPF za neznámych vlastníkov – podpísaná 26. 7. 2019, podaný návrh na vklad 6. 2. 2020 (po doručení), zatiaľ nie je zavkladovaná, nakoľko zmeny pri osobách neznámych vlastníkov na dotknutých LV si vyžadujú dodatok k základnej kúpnej zmluve. Tento bol vypracovaný a zo strany mesta podpísaný 19. 3. 2020. Nakoľko na SPF v tomto období došlo k zmene štatutárov (generálneho riaditeľa SPF a následne námestníka generálneho riaditeľa SPF), tento dodatok musel byť prepracovaný a je opäť na podpise na SPF v Bratislave, kde vypracujú aj predmetnú zmenu návrhu na vklad do KN, dodatok kúpnej zmluvy zverejnia a nám zašlú k doručeniu na jeho vklad na katastrálny odbor OÚ v Nitre. Z hľadiska realizácie diela samotný zápis dodatku nie je určujúci.
Pre realizáciu uvedeného diela ako celku vyplýva potreba schválenia novely rozpočtu a ostatného, ako je uvedené v texte.“

K ostatným bodom odpoveď poskytol Ing. Tibor Tóth, primátor mesta.

3. K otázke použitia prostriedkov rezervného fondu na Obstaranie projektovej dokumentácie Smart City uviedol, že prostriedky rezervného fondu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú predovšetkým určené na odstránenie havarijného stavu majetku mesta, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu.
V tomto roku sú zdroje rezervného fondu pripravené na krytie výpadku podielových daní.

4. K vybudovaniu prekládky vedenia VN – priem. park (časť výdavkov) 78 000 €, sa vyjadril:
„Hneď na začiatku chcem spresniť, že celková výška investície po verejnom obstarávaní sa blíži k sume 1 mil. €, z toho približne 160 tis. € je spoluúčasť mesta, ktorú plánujeme zabezpečiť prostredníctvom zmlúv s firmami v priemyselnom parku.
Doteraz sme od nich dostali na účet 82 tis. €.
Hlavným dôvodom, pre ktorý musí mesto operatívne riešiť tento projekt aj úverom, je ten, že v dôsledku prebiehajúcej pandémie koronavírusu niektoré firmy nemajú voľné peniaze na zaplatenie svojho prísľubu spolupodieľania sa na tejto investícii.
Je však reálny predpoklad, že veľkú časť týchto prostriedkov získa mesto onedlho do svojho rozpočtu naspäť.
Predmetná akcia sa má realizovať už v blízkej dobe.“

5. K použitiu prostriedkov rezervného fondu na obstaranie projektovej dokumentácie na zmenu územného plánu mesta v súvislosti s vyhlásením Fidváru za národnú kultúrnu pamiatku uviedol podobne ako v bode 3., že mesto nimi rieši predovšetkým havarijné a mimoriadne situácie, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

K ostatným okruhom bude odpoveď poskytnutá nabudúce.
Eva Repková, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 21-06-2020, 21:46   #3
Nemeth.V
Junior Member
 
Registrovaný od: Dec 2012
Príspevky: 9
Počiatočné Doplňujúce otázky - investičný úver

Dobrý deň,

ďakujem všetkým za odpovede a informácie, ktoré ste poskytli. Vzhľadom na závažnosť témy si dovoľujem položiť ešte doplňujúce otázky, ktoré považujem za dôležité zodpovedať pred zasadnutím stredajšieho mestského zastupiteľstva. Túto tému som otvoril aj na FB stránke Vráble a okolie, kde sa viacero občanov zapojilo a vyjadrilo svoj názor. Rozhodujúce slovo však budú mať mestskí poslanci, na pleciach ktorých bude ťarcha zodpovednosti pri schvaľovaní úveru.

1. Multifunkčná športová plocha
Ďakujem pán zástupca za poskytnutie doplňujúcich informácií a odpovedí na prvé otázky.

„Suma 300 000 € je odborným odhadom na prestrešenie MŠP.“

Na základe tohto tvrdenia sa pýtam, kto preberá zodpovednosť za tento odborný odhad, keďže projektová dokumentácia ešte nebola vypracovaná?

Keďže mesto bude splácať sumu 5.000 Eur po dobu 10 rokov, vychádza z toho skutočnosť, že mesto bude stáť tento projekt 350.000 Eur a SZĽH 242.800 Eur. Z toho vyplýva, že nejde o tak výhodný projekt ako to býva pri eurofondových projektoch, kde je pomer investovaných prostriedkov 5 % zo strany mesta vs. 95 % zo strany EÚ a SR.

„Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač, osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok (2ks) a sada mantinelov na ohraničenie ihriska.“

V areáli ZŠsMŠ Lúky pribudol prednedávnom nový modrý kontajner. Bude tento kontajner slúžiť na garážovanie rolby, resp. súvisí uvedený kontajner s projektom MŠP? Ak áno, tak kto a na základe akého zmluvného vzťahu ho prezval? Nachádza sa na pôde mesta už azda aj rolba?

Táto skutočnosť vrhá trochu zlé svetlo na celý projekt. Pokiaľ som doposiaľ spochybňoval len financovanie projektu prostredníctvom úveru, prevzatie kontajnera pred podpisom zmluvy a schválením úveru považujem za dosť veľký problém.

Opakovane uvádzam, že a priori nie som proti výstavbe MŠP. Nestotožňujem sa s tým, že sa má projekt financovať prostredníctvom úverových zdrojov práve v čase, keď je rozpočet mesta pod tlakom kvôli celospoločenskej situácii. Mestskí poslanci majú skúsenosť už so schvaľovaním dodatočných prostriedkov na projekt prírodovedeckej učebne v ZŠsMŠ V. Záborského. Na základe predložených materiálov a informácií zo strany mesta sa obávam, že aj v tomto projekte sa môže vyskytnúť potreba navyšovať financovanie zo strany mesta. Zodpovednosť však bude ležať na pleciach poslancov.

Ešte nebolo komunikované zo strany mesta, prečo prichádza tento návrh práve na júnové zasadnutie. Je to na základe našej iniciatívy, alebo je to na základe tlaku zo SZĽH? Nebude rozumnejšie azda počkať? Veď nik z nás si nejde najprv vziať do banky úver, pokiaľ ešte nemá projekt na svoj dom.

Je možné presunúť hlasovanie o úvere k MŠP pokiaľ nebude vypracovaná projektová dokumentácia a predložené finálne znenie zmluvy so SZĽH?

2. Parkovisko na Sídl. Žitava
Ďakujem za aktuálne informácie ohľadom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.

3. a 5. Smart city a Fidvár
Čerpanie rezervného fondu. Keďže ide o najmenšie (účelovo prilepené, keďže sa pripravil návrh úveru) dve položky celého úveru, budem stručný. Ďakujem pán primátor, že ste uviedli, na čo je možné použiť rezervný fond v zmysle zákona.

Uvádzam vybrané schválené položky z rezervného fondu v roku 2020:
10.400 Eur - upgrade informačného systému ISS CORA,
2.300 Eur - skartovačka,
9.036 Eur - kamerový systém – kofinancovanie projekt,
9.000 Eur – kamerový systém – 3 kamery,
- nachádzajú sa tam prostriedky k projektu vybudovaniu cyklotrasy cca. 85.000 Eur, ako aj iné drobné, resp. významnejšie položky – zdroj (Novela č. 3, str. 3-4).
Pozrime si aj čerpanie RF z roku 2019 (Záverečný účet mesta za rok 2019, str. 60-61)
- upgrade ISS Cora, splátky leasingu – Rapid, Superb, Dokker, závlahové systémy, trávny traktor, množstvo rekonštrukcií, položky na vybudovanie prírodovednej učebne ZŠsMŠ Záborského a niekoľko havarijných situácií...
Na základe vymenovaných položiek sa pýtam:

Umožňuje príslušný zákon čerpať rezervný fond na položky – obstaranie PD Smart city (14.765 Eur) a Zmena ÚP – Fidvár (5.000 Eur)?
Akú sumu má mesto Vráble aktuálne k dispozícii v rezervnom fonde k 01.06.2020?

Čerpanie rezervného fondu je dlhá téma, ktorej sa často venuje finančná komisia. Chcem len poukázať na skutočnosť, že ak vieme čerpať v máji prostriedky z rezervného fondu na kúpu skartovačky, tak sa v júni nemôžeme tváriť, že z rezervného fondu nevieme zaplatiť 19.765 Eur na dve položky, ktoré majú veľký spoločenský význam. A že mesto používa rezervný fond na havarijné a výnimočné situácie. Skartovačka však nie je havária a splátka leasingu nie je výnimočná vec. Rozumiem, že v roku 2020 dôjde k zníženiu príjmu podielových daní a bude potrebné ešte viac škrtať, resp. hľadať nové zdroje financovania. Napriek tomu sumu 20.000 Eur je možné v rezervnom fonde nájsť. Nemôžeme však chcieť všetko a naraz. Na jednej strane šetriť na základných veciach a zároveň na druhej strane chcieť utrácať na nové veci. Preto si treba nastaviť priority, či je pre nás dôležitejšie udržať štandard poskytovaných služieb občanom, alebo základný štandard ponížiť a dopriať občanom nové služby. Udržať štandard a ponúknuť ešte ďalšie nové služby je síce možné prostredníctvom úveru, ten však bude potrebné splácať.

4. Rešpektujem pán primátor Vaše stanovisko k tejto položke. Dovoľujem si poukázať na tri skutočnosti v tomto prípade.

A) Mesto zaradilo túto položku do rozpočtu 13. februára 2019. To znamená, že tu bol priestor na dotiahnutie negociácií jeden rok. Opäť ľudsky rozumiem, že tie rokovanie s viacerými účastníkmi neboli a nie sú jednoduché. Ide však o polovicu uvedenej sumy.

B) Mesto Vráble už z dôvodu zlej finančnej situácii (COVID19) upustilo od zámeru predať svoje pozemky firme MIBA v hodnote cca 200.000 Eur, na ktorých stavia svoju svoju prístavbu. To malo za následok znižovanie nášho rozpočtu. Teraz opäť mesto ide ustúpiť firmám v priemyselnom parku na úkor zadlžovania. Som si vedomý, že tie firmy majú veľký prínos pre občanov a mesto, napriek tomu aj mesto Vráble postihol vírus COVID19, ktorý sa dotkol života občanov a dotkol sa aj rozpočtu mesta.

C) Uvádza sa, že „je reálny predpoklad vrátenia týchto finančných prostriedkov“. Nespochybňujem vaše nasadenia a ani úsilie, ktoré vynakladáte pri získavaní týchto prostriedkov. Len poukazujem na to, že mi tu chýbajú určité garancie. Predpokladám, že Vy tie garancie zrejme máte, napriek tomu si myslím, že neboli dostatočne komunikované smerom k verejnosti.

Na záver, panie poslankyne a páni poslanci, od nás občanov ste v komunálnych voľbách dostali právo rozhodovať o spoločných otázkach. K tomuto právu sa viaže aj zodpovednosť. Svojou mierou som sa snažil otvoriť diskusiu s občanmi a zvýšiť informovanosť o jednotlivých položkách. Tieto dve oblasti (informovanosť a zapájanie občanov) považujem za kľúčové, ak očakávame od vás, poslancov, zodpovedné a kvalifikované rozhodnutia. Aj touto cestou ďakujem všetkým občanom, ktorí sa zapojili a vyjadrili svoj názor.

Mgr. Viktor Németh

Naposledy upravil Nemeth.V : 21-06-2020 o 22:43. Dôvod: gramatická chyba
Nemeth.V je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 23-06-2020, 08:06   #4
Eva Repková, MsÚ Vráble
Junior Member
 
Registrovaný od: Jan 2020
Príspevky: 25
Počiatočné

Dobrý deň, pán Németh,
posielame Vám 2. časť odpovede Ing. Tibora Tótha, primátora mesta, na Váš diskusný príspevok z dňa 11. 6. 2020 doplnenú o informácie, ktoré ste požadovali k bodu 3. a 5. Vášho príspevku z dňa 21. 6. 2020.

K úveru:
„Pisateľovi pripomína nakladanie s rezervným fondom „trhací kalendár“, ktorým sa plátajú diery v rozpočte.
Hneď na začiatku je potrebné povedať, že rezervný fond nie je nejaký „dar z nebies“, ale sa tvorí zo zostatku hospodárenia a svedčí o dobrom nakladaní a uvážlivom míňaní verejných zdrojov.
Na každé použitie rezervného fondu je potrebné uznesenie mestského zastupiteľstva a ja uvediem niekoľko príkladov jeho použitia:

Rok 2015
− 8 543 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu Archívu vín,
− 8 902,53 € na kofinancovanie projektu „Komplexná rekonštrukcia budovy MŠ Horný Ohaj – Vráble SO 01 Krov a strecha, Komplexná rekonštrukcia budovy MŠ Horný Ohaj – Vráble SO 02 Zateplenie objektu“ (získaná dotácia z Envirofondu 142 000 €),
− 11 000 € MŠ Hlavná − plynové kotle,
− 21 000 € MŠ Hlavná − rekonštrukcia strechy,
− 27 750 € MŠ H. Ohaj − rekonštrukcia strechy.
Rok 2016
− 8 000 € na vybudovanie chodníka v objekte cintorína vo Vrábľoch,
− 4 200 € na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ Levická ul. 903 (realizácia diela v hodnote 60 000 €, z toho dotácia 40 000 €),
− 7 895 € na kofinancovanie výdavkov na kanalizáciu v m. č. Dyčka (dotácia z Envirofondu 150 000 €),
− 11 700 € na financovanie výdavkov na zhotovenie kanalizačnej prípojky k MŠ Horný Ohaj, vrátane projektovej dokumentácie,
− 20 000 € na kofinancovanie výdavkov na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ Levická (celková hodnota diela 60 000),
− 35 000 € na dobudovanie kanalizácie v časti Dyčka,
− 15 800 € na financovanie rekonštrukcie šatní a sprchovacích priestorov v športovej hale T18,
− 13 600 € na zakúpenie budovy bývalého daňového úradu a priľahlého pozemku (mesto získalo za 1/10 ceny majetok v účtovnej hodnote 136 000 €).
Rok 2017
− 8 500 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie výťahu v budove mestského úradu,
− 6 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity materskej školy v ZŠ s MŠ Viliama Záborského (získaná dotácia na realizáciu diela 127 000 €),
− 6 300 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie prírodovednej učebne v ZŠ s MŠ Viliama Záborského (získaná dotácia na realizáciu diela 136 000 €),
− 77 004 € na financovanie výdavkov na prestrešenie priestoru medzi domom smútku a kaplnkou v časti Dyčka, stavebné úpravy domu smútku, rozvody vody, rozvody kanalizácie a vybudovanie studne,
− 39 760 €, z toho na kofinancovanie výdavkov na obstaranie zberného vozidla komunálneho odpadu v rámci projektu „Zlepšenie technickej infraštruktúry pre zvoz odpadov – Vráble“ 10 600 € a doplatok 29 160 € k dotácii z Envirofondu (vysúťažená cena 239 760 €),
− 20 000 € na úhradu výdavkov na rekonštrukciu priestorov okolo Domu ľudových tradícií v časti Horný Ohaj – zámková dlažba, zeleň, odvodnenie,
− 40 000 € na vybudovanie šatní na ihrisku Dyčka (navýšenie rozpočtovej položky),
− 100 000 € na úhradu výdavkov na výstavbu Tartanovej atletickej dráhy v areáli ZŠ Levická ul.,
− 7 500 € na úhradu výdavkov na kofinancovanie projektu revitalizácie vnútroblokového priestoru na sídlisku Žitava č. 1400 – č. 1401 (detské ihrisko, zeleň, chodníky) – schválená dotácia 141 000 €,
− 6 400 € na obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska na Sídl. Žitava,
− 7 300 € na obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie jednosmernej cesty v priemyselnom parku pozdĺž odvodňovacieho rigolu smerom k Staničnej ul.,
− 21 800 € na obstaranie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu na vybudovanie cyklotrasy – etapa č. 1 – 5 (získaná dotácia 706 000 €),
− 10 050 € na rekonštrukciu mestskej športovej haly T18,
− 15 000 € na výkup pozemkov na sídlisku Žitava – pre výstavbu parkoviska pri BD 1400,
− 7 000 € na financovanie výdavkov na vybudovanie výbehu pre psov,
− 10 000 € na financovanie výdavkov na výstavbu komunikácie v Hornom Ohaji – časť Konopnej ulice pri Csemadoku a Jednote,
− 37 000 € na vybudovanie infraštruktúry – výstavba 24 b. j. Sídl. Žitava – parkoviská,
− 20 000 € na úhradu výdavkov na rekonštrukciu strechy telocvične pri ZŠ s MŠ Lúky,
− 13 000 € na úhradu výdavkov na rekonštrukciu podlahy telocvične pri ZŠ s MŠ Lúky,
− 47 151 € na rekonštrukciu budovy MsÚ – kofinancovanie (získaná dotácia 898 000 €),
− 6 929 € na vybudovanie prírodovednej učebne v ZŠ s MŠ Záborského – kofinancovanie (získaná dotácia na realizáciu diela 134 000 €),
− 6 792 € na rozšírenie kapacity materskej školy v ZŠ s MŠ Záborského (projekt „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ V. Záborského“) – kofinancovanie (získaná dotácia na realizáciu diela 127 000 €),
− 26 750 € na vybudovanie parkoviska na Sídl. Žitava.
Rok 2018
− 5 680 € PD na parkovisko pri Poliklinike Moravská ul.,
− 10 400 € rekonštrukcia Čerešňového námestia – zeleň,
− 12 000 € asfaltová komunikácia – nová Kostolná ul.,
− 7 000 € tribúna – ihrisko Horný Ohaj – kofinancovanie k dotácii SFZ (získaná dotácia 15 000 €),
− 4 000 € rekonštrukcia MsÚ – signálno-bezpečnostná technika,
− 11 000 € rekonštrukcia MsÚ – štruktúrovaná kabeláž,
− 34 500 € rekonštrukcia MsÚ – zásuvková kabeláž,
− 16 700 € rekonštrukcia MsÚ – podhľady,
− 82 000 € chodník Štúrova ulica – pravá strana.
Rok 2019
− 14 574 € na obstaranie PD na cyklotrasu − premostenie Žitavy,
− 9 300 € na úhradu nákladov na vybavenie kuchyne po rekonštrukcii KD Horný Ohaj,
− 13 700 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu vstupného priestoru k bočnému vchodu − KD Horný Ohaj,
− 5 000 € na zakúpenie trávneho traktora (pre potreby ihriska na Dyčke),
− 12 000 € na úhradu nákladov na obstaranie závlahového systému na ihrisku v časti Dyčka,
− 17 000 € na úhradu nákladov na obstaranie závlahového systému na štadióne vo Vrábľoch,
− 7 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu T18 − vybudovanie novej šatne a jej vybavenie,
− 7 600 € na obstaranie nového auta pre MsP,
− 26 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu ZŠ Levická – havarijný stav okien,
− 35 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu strechy na budove Society,
− 50 000 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu strechy na budove Župného domu,
− 37 000 € na realizáciu výstavby verejného osvetlenia ul. Žitavská a ul. Kostolná,
− 15 000 € na prekládku NN vedenia vzdušného do zeme (vynútené činnosti v súvislosti s budovaním garáže pre hasičskú techniku).
Rok 2020
− 18 000 € na odstránenie závad z protipožiarnej kontroly budovy MsÚ,
− 9 000 € na obstaranie kamerového systému (3 kamery a nahrávacie zariadenie),
− 5 000 € na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Levická,
− 26 500 € na úhradu nákladov na rekonštrukciu vzduchotechniky v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Záborského,
− 35 000 € na obstaranie kontajnerov na bývanie – Dyčka 15,Eva
− 5 000 € na kofinancovanie nákladov na výmenu okien v budove MŠ Lúky (získaná dotácia 65 000 €).

Z uvedených príkladov môžeme vidieť, že používanie rezervného fondu bolo vždy účelné a prostriedky často slúžili na spolufinancovanie projektov rozhodujúceho významu pre mesto Vráble.
Obstaranie PD Smart City a zmena ÚP – Fidvár by mohli byť financované z prostriedkov rezervného fondu, avšak v tomto roku z neho plánujeme vykryť výpadok podielových daní.“
K 1. 6. 2020 bolo na účte rezervného fondu 193 327,71 €.

K spoločenskej situácii:
„Mesto si chce udržať investičný štandard, ktorý tu funguje už dlhé roky, a chceme realizovať investičné akcie v prospech občanov nášho mesta. V roku 2020 už bola ukončená výstavba garáží pri hasičskej zbrojnici na Dyčke a príjazdová cesta k nim, realizované osvetlenie priechodov pre chodcov, výmena osvetlenia za LED svietidlá a podhľady v mestskej knižnici.
V štádiu rozpracovanosti je prírodovedná učebňa na ZŠ V. Záborského, kontajnerové bývanie pre neprispôsobivých, rekonštrukcia strechy v kine Tatra, výmena okien v MŠ Lúky.
Naplánované sú i Vami spomínané investičné akcie − multifunkčná športová plocha, prekládka VN napätia, vybudovanie parkoviska na Sídl. Žitava.
Aj napriek výpadku podielových daní si mesto môže dovoliť úver, pretože je vo vynikajúcej finančnej kondícii, ktorá je výsledkom dobrého hospodárenia za dlhé uplynulé obdobia.
Možnosť prijatia úveru, posúdenie prípadných rizík bolo prezentované na finančnej komisii aj na neformálnych stretnutiach s poslancami. Finančnou komisiou bolo schválené prijatie úveru 7 : 2, boli prítomní všetci 9 členovia.
Máme pripravený aj kritický variant, ktorý je veľmi nepravdepodobný, ale aj v prípade každoročného poklesu podielových daní o 300 000 eur je mesto Vráble schopné bez akýchkoľvek problémov v nasledujúcich rokoch úver splácať.
Chceme zachovať vysoký investičný štandard, ktorý je predpokladom ďalšieho rozvoja mesta.“

K absencii systematického (koncepčného) uvažovania:
„Mesto má na základe dobrého hospodárenia z minulých období určite na to, aby v blízkej dobe realizovalo aj investície, ktoré boli pisateľom menované.
Bolo by však nezodpovedné nereagovať na „príležitostné výzvy“, a tým odmietnuť získať do majetku mesta niekoľko stotisícové investície za časť ich nákladov.
Ak budú zverejnené výzvy z eurofondov, kde bude 5-percentné kofinancovanie, pôjdeme aj do týchto výziev, nech sú už z ktorejkoľvek inej oblasti.“
Eva Repková, MsÚ Vráble je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 25-06-2020, 07:33   #5
Nemeth.V
Junior Member
 
Registrovaný od: Dec 2012
Príspevky: 9
Počiatočné Zhrnutie témy "investičného úveru"

INVESTIČNÝ ÚVER PRIJATÝ, PRESNÉ VYUŽITIE SUMY 300.000 EUR ZATIAĽ NEZNÁME

Včera, 24.06.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré trvalo takmer šesť hodín a na ktorom mestskí poslanci prijali dôležité rozhodnutia. Tie budú mať dlhodobý dopad na život v našom meste.

Keďže som sa k niektorým témam verejne vyjadroval, dovoľujem si vás informovať o najdôležitejších výsledkoch z dnešného rokovania:

Definitívne rozhodnutie o Multifunkčnej športovej ploche sa odkladá

Mestskí poslanci schválili vybudovanie MŠP prostredníctvom úveru, avšak s dôležitou podmienkou, že sa k tomu ešte raz definitívne vrátia, keď bude vypracovaná projektová dokumentácia a bude predložený návrh zmluvy so SZĽH. Až vtedy prijmú rozhodnutie, či do toho mesto pôjde alebo nie. De facto, odsunuli rozhodnutie na neskôr (kúpili si potrebný čas), s tým, že si chcú počkať na presné čísla a návrh zmluvy. Jednou vetou – projekt MŠP v podobe, v akej bol predložený na zasadnutie považujem za nedôveryhodný projekt, ktorý sprevádza netransparentný proces a nie je založený na reálnych číslach. Aj keď poslanci rozhodli len o odklade definitívneho rozhodnutia, myslím si, že podpora na jeho schválenie sa bude hľadať už omnoho ťažšie.

Úver prijatý, presné čerpanie zatiaľ nie je známe

Mestskí poslanci schválili prijatie úveru v predkladanej výške 513.765 Eur, pričom položky: parkovisko na Sídl. Žitava, projekt Smart City, prekládka VN a ÚP Fidvár boli schválené. Suma 300.000 zostáva doposiaľ ako „voľný balík“, ktorý, ak sa neschváli na účel výstavby prestrešenia MŠP, tak bude využitý na opravu a rekonštrukciu mestských budov.

Toto rozhodnutie poslancov považujem za uponáhľané. V tomto momente totiž nie je vôbec jasné, aké konkrétne položky to budú. Namiesto toho, aby odložili prijatie úveru a otvorila sa diskusia o jednotlivých položkách, čím by sa dospelo k určitej sume, ktorá by bola potrebná na pokrytie všetkých reálnych potrieb, sa teraz schválil balík 300.000 EUR, do ktorého sa bude treba zmestiť. Apelujem na poslancov, aby sa v prípade variantu použitia peňazí z tohto balíka na rekonštrukciu budov neocitli pri položkách len parciálne čiastky na 10 budov, ale na základe širšej celospoločenskej diskusie sa dospelo ku komplexnej rekonštrukcii jednej, resp. dvoch budov. Úver sa začne splácať od mesiaca júl 2022, čo považujem zo strany poslancov za veľmi nekorektné. Píšem to tu verejne, občania si investície budú spájať s dnešným vedením mesta a s dnešnými poslancami, ale finančne sa zaťaží až ďalšie nové vedenie mesta a noví mestskí poslanci. Konkrétne sumou cca 50.000 Eur ročne, ktoré pôjdu na splátku dnešného úveru, ktorého obsah ešte nepoznáme.

Diskusia o MŠP dostala nový rozmer. Na jednej strane budú už známe finančné a zmluvné podmienky tohto projektu, na druhej strane bude stáť možnosť zveľaďovať mestský majetok.

Prosím poslancov, aby sa rozhodnutie o tom, či sa voľný balík použije na MŠP alebo rekonštrukciu budov udialo na pôde mestského zastupiteľstva. Prosím poslancov, aby sa v prípade druhého variantu rozhodlo o konkrétnych investíciách na zasadnutí mestského zastupiteľstva a nie na neformálnom stretnutí poslancov. Prosím poslancov, aby do tohto rozhodovania skúsili zapojiť cez rôzne komunikačné kanály aj občanov mesta.

Občianska angažovanosť má zmysel

Včerajšie dôležité rozhodnutia sa zrodili tesnou väčšinou. Kto ako hlasoval, kto čo povedal si budete môcť pozrieť a vypočuť. Prosím venujte tomu pozornosť a rozlišujte, kto čo hovorí a kto ako nakoniec hlasuje. Mestský úrad všetky tieto informácie zverejňuje spravidla do niekoľkých dní na webstránke mesta. Ďakujem všetkým občanom, ktorý vyjadrili a zdieľali svoj názor. Na dnešnom zasadnutí tieto názory z viacerých úst odzneli. Preto je dôležité aj naďalej sa zaujímať o život v našom meste a aktívne sa doň zapájať. Ďakujem poslancom, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s predkladanými návrhmi aj pri hlasovaní. Zodpovednosť za prijaté rozhodnutia leží vždy na pleciach poslancov...

Počas celého zasadnutia rezonovalo jedno slovo. KONCEPCIA. Podľa môjho názoru ju vedenie mesta Vráble nemá. To ale neznamená, že ju nemôže mať v budúcnosti..

Na záver dodám už len jednu vec. Zažil som niekoľko desiatok zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prosím všetky zainteresované strany, aby svojou mierou prispeli ku kultúrnejšiemu a dôstojnejšiemu priebehu zasadnutí. Očakávam, že rokovania budú mať do budúcna vecný charakter, kde sa bude kultivovane diskutovať a argumentovať. Mesto musí byť lepšie pripravené a mať veci vnútorne vydiskutované vopred. Jeden nástroj na zmenu je Rokovací poriadok, ten sa dá zmeniť ľahko. Ťažšie sa mení kultúra. Verím, že po dnešnom zasadnutí sa otvorí na úrade otázka, akým smerom sa budú ďalšie zasadnutia uberať.

PS: Svoj komentár k zasadnutiu mestského zastupiteľstva som zverejnil aj na FB stránke Vráble a okolie. Keďže diskusné fórum na oficiálnej stránke mesta považujem za dôležitý komunikačný kanál, uverejňujem svoj komentár aj tu. Tentokrát nie sú kladené žiadne konkrétne otázky, preto netrvám na reakcii zo strany mesta, ale prípadnej diskusii a zdieľaniu názorov občanov sa nebránim, naopak, vítam ich.

Mgr. Viktor Németh
Nemeth.V je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať

Práca s témou
Zobrazenie tém

Pravidlá prispievania
Nemôžeš založiť nové vlákno
Nemôžeš odpovedať
Nemôžeš pridať prílohu
Nemôžeš upravovať tvoje odpovede

BB code is zapnutý
Smajlícizapnutý
[IMG] kód je zapnutý
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 09:57.


Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..