Diskusné fórum mesta Vráble  

Naspäť   Diskusné fórum mesta Vráble > Mesto > Poslanci

Odpovedať
 
Práca s témou Zobrazenie tém
Starý 29-07-2021, 14:58   #1
Marian
Junior Member
 
Registrovaný od: Jun 2019
Príspevky: 5
Počiatočné Nesúlad uznesenia mestského zastupiteľstva a zmluvy o nájme.

Dobrý deň, rád by som poukázal na nesúlad uznesenia mestského zastupiteľstva č. 191/2020 a zmluvy o nájme nehnuteľnosti, uzatvorenej medzi Mestom Vráble a spoločnosťou Vion - INVEST, s.r.o.

Uznesením č. 191/2020 zo dňa 24.06.2020 Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom časti pozemku parc. č. 43/1 na účely výstavby inžinierskych sietí pre bytové domy na parc. č. 43/114, 43/115, 43/116, 43/117, k.ú. Vráble, a to po dobu ich výstavby spoločnosti Vion INVEST, s. r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, IČO: 47 468 416 za sumu 1 euro/rok.

Na základe uvedeného uznesenia bola dňa 22.07.2020 podpísaná nájomná zmluva č. 348/2020. V tejto nájomnej zmluve sa už ale ako účel zmluvy neuvádza iba "výstavba inžinierskych sietí", tak ako to bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva, ale účel sa rozšíril aj na "aktivity súvisiace s výstavbou bytových domov." (čl. II, ods. 2 zmluvy).

Zaujímalo by ma preto, či sa kompetentným (a tiež hlavnému kontrolórovi) zdá v poriadku uzatvárať zmluvy v rozpore so schválenými uzneseniami mestského zastupiteľstva, a či sa im zdá primeraná suma nájomného vo výške 1 Euro/ rok pre súkromnú obchodnú spoločnosť na účely vykonávania ich obchodných aktivít?

Podľa § 20 VZN č. 19/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta je "mesto povinné prenechávať majetok mesta do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, s výnimkou ustanovenou zákonom o majetku obcí alebo týmto VZN. Sadzby obvyklého nájomného mesto určuje v § 23 a 24 tohto VZN."

§ 23 tohto VZN, písm.e) uvádza, že obvyklé nájomné za pozemky je stanovené vo výške 0,15 eur/m2 ročne pri pozemku, určenom na výstavbu stavieb na bývanie alebo občiansku vybavenosť. Pri rozlohe prenajatého pozemku o výmere 56784 m2 to vychádza na 8.517,60 EUR ročne.

Z akého dôvodu sa v tomto konkrétnom prípade neuplatňuje predmetné VZN?
Marian je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 03-08-2021, 15:38   #2
čokyna
Member
 
Registrovaný od: Apr 2011
Príspevky: 84
Počiatočné Nesúlad uznesenia mestského zastupiteľstva a zmluvy o nájme - ODPOVEĎ

Vážený pán Marian,

uzatvorená nájomná zmluva č. 348/2020 je v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 191/2020. Všetky relevantné skutočnosti boli uvedené v dôvodovej správe k bodu programu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch konaného dňa 24. 6. 2020, ktorej prílohou bol tiež návrh nájomnej zmluvy a situácia z projektovej dokumentácie.

Pre vysvetlenie ďalej uvádzam, že:
  1. Nájomná zmluva bola uzatvorená len na účely preukázania dočasného vzťahu spoločnosti ViOn INVEST, s r. o. k pozemkom mesta (časť p. č. 43/1) k pripravovaným stavebným povoleniam, na ktorých vybuduje inžinierske siete k bytovým domom na p. č. 43/114, 43/115, 43/116, 43/117 (aktivity súvisiace s výstavbou bytových domov).

  2. Nájomná zmluva neoprávňuje spoločnosť ViOn INVEST, s r. o. na budovanie ďalších bytových domov na pozemkoch mesta. Tieto si spoločnosť buduje na horeuvedených pozemkoch p. č. 43/114,115,116,117, ktoré sú v jej vlastníctve.

    Nájomná zmluva rieši len výstavbu inžinierskych sieti k bytovým domom, pričom ako je uvedené v čl. 4 zmluvy táto nenahrádza súhlas prenajímateľa s povolením výstavby a kolaudáciou inžinierskych sietí na pozemku, ktorý je predmetom nájmu, ktoré inžinierske siete bude nájomca budovať v súvislosti s realizáciou výstavby bytových domov na pozemkoch a parc. č. 43/114, 115, 116, 117 v k. ú. Vráble. Nájomná zmluva neoprávňuje Nájomcu rozhodnúť samostatne o umiestnení inžinierskych sietí k týmto bytovým domom na pozemku, ktorý je predmetom nájmu. Nájomca je oprávnený umiestniť inžinierske siete k týmto bytovým domom, t.j. určiť konkrétne miesto ich výstavby a konkrétne miesto ich uloženia a vedenia na pozemku, ktorý je predmetom nájmu, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, a to konkrétne Oddelenia podnikateľských činností a správy majetku mesta Mestského úradu Vráble a Oddelenia životného prostredia a výstavby Mestského úradu Vráble. Udelenie tohto písomného súhlasu Prenajímateľa je nevyhnutné na povolenie výstavby a kolaudáciu inžinierskych sietí k týmto bytovým domom príslušným stavebným úradom.

  3. Nájomná zmluva bola uzatvorená ako prípad hodný osobitného zreteľa za symbolické nájomné 1 eur/ rok po dobu výstavby inžinierskych sietí v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a §22 VZN mesta Vráble č. 15/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta z dôvodov uvedených v dôvodovej správe, pričom kompetentné rozhodovať o nakladaní s nehnuteľnosťami ako o prípadoch hodných osobitného zreteľa je mestské zastupiteľstvo, schválenie je podmienené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Na záver doplním, že materiály k bodu programu zastupiteľstva (dôvodová správa a prílohy - návrh nájomnej zmluvy, situácia z PD) boli zverejnené na webe mesta 3. 6. 2020 teda 21 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva t. j. nad rámec lehoty 15 dní, ktorú ustanovuje vyššie spomenutý zákon a VZN mesta Vráble. Materiál bol prerokovaný a odporučený na schválenie komisiou finančnou a podnikateľskou a uznesenie bolo schválené jednohlasne všetkými dvanástimi prítomnými poslancami mestského zastupiteľstva (viď zápisnicu).

Odpoveď vypracoval: Mgr. Richard Galambiovský, vedúci OPČaSMM MsÚ Vráble
čokyna je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať

Práca s témou
Zobrazenie tém

Pravidlá prispievania
Nemôžeš založiť nové vlákno
Nemôžeš odpovedať
Nemôžeš pridať prílohu
Nemôžeš upravovať tvoje odpovede

BB code is zapnutý
Smajlícizapnutý
[IMG] kód je zapnutý
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +2 hodiny. Teraz je 08:00.


Fórum používa : vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2008-2010 Agroinštitút Nitra š.p..